Ezt a templomot is lerombolták volna…
Ezt a temp­lo­mot is lerom­bol­ták vol­na…

2014. júli­us 17-én adta hírül a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge, hogy a dél­vi­dé­ki Német­cser­nye kato­li­kus temp­lo­mát “taka­ré­kos­sá­gi” okok­ra hivat­koz­va az egy­ház­ve­ze­tés saját hatá­ro­za­tá­val lebon­tás­ra jelöl­te. Egye­sü­le­tünk arra is fel­hív­ta a figyel­met, hogy továb­bi temp­lo­mok kerül­tek vég­ve­szély­be: a módo­si, a pár­dá­nyi és a per­la­szi. Fel­hí­vá­sun­kat köve­tő­en sze­ren­csé­re több médi­um is fog­lal­ko­zott a kér­dés­sel: a Magyar Nem­zet online júli­us 22-én közölt cik­ket A leg­egy­sze­rűbb per­sze lebon­ta­ni a temp­lo­mot cím­mel, a Lánc­híd Rádió Temp­lom­rom­bo­lás a Dél­vi­dé­ken cím­mel készí­tett inter­jút Hetz­mann Róbert­tel, egye­sü­le­tünk veze­tő­jé­vel. Később szá­mos anya­or­szá­gi, dél­vi­dé­ki és hatá­ron túli magyar saj­tó is tudó­sí­tott a bor­zasz­tó javas­lat­ról.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge eköz­ben folya­ma­to­san arra töre­ke­dett, hogy napi­ren­den tart­sa a dél­vi­dé­ki temp­lom­rom­bo­lá­sok ügyét. Tudo­má­sul vet­tük, hogy egye­sü­le­tün­ket mél­tat­lan táma­dá­sok érhe­tik, ennek elle­né­re foly­tat­tuk a mun­kát. A nem­ze­ti olda­lon nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett hír végül magyar álla­mi szin­tig is elju­tott: 2014. augusz­tus 8-án buda­pes­ti kor­mány­za­ti dele­gá­ció uta­zott a hely­szín­re. A láto­ga­tá­son a magyar állam részé­ről a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság, az Egy­há­zi, Nem­ze­ti­sé­gi és Civil Kap­cso­la­tok Állam­tit­kár­sá­ga kép­vi­se­lői, vala­mint Dió­sze­gi Lász­ló, a Tele­ki Ala­pít­vány igaz­ga­tó­ja vett részt. A talál­ko­zó ered­mé­nyes volt: Német Lász­ló megyés­püs­pök letett a bon­tá­si szán­dék­ról. A haj­da­nán Toron­tál vár­me­gyé­hez tar­to­zó Német­cser­nye (Szerb­cser­nye), Módos és Pár­dány temp­lo­ma meg­me­ne­kült a bon­tó­csá­ká­nyok­tól, sőt magyar álla­mi támo­ga­tás­sal hama­ro­san meg­kez­dő­dik állag­meg­óvá­suk.

A Válasz.hu-nak (a Heti Válasz online olda­lá­nak) nyi­lat­ko­zó Dió­sze­gi Lász­ló elmond­ta: „A prob­lé­ma nem egye­di, de ilyen hatá­ro­zott bon­tá­si szán­dék­kal még soha nem talál­koz­tunk, inkább az épü­le­tek sor­sá­ra hagyá­sa, las­sú pusz­tu­lá­sa jel­lem­ző. A temp­lo­mok bon­tá­sa több okból is nagyon rossz meg­ol­dás, egy­részt fel­há­bo­rít­ja, elke­se­rí­ti a meg­ma­radt magyar szór­vány­kö­zös­sé­get, más­részt eltün­te­ti a magyar­ság tör­té­nel­mi jelen­lé­té­nek utol­só nyo­ma­it egy olyan terü­le­ten, ahol már csak ezek a temp­lo­mok tanús­kod­nak a szí­nes, sok­nem­ze­ti­sé­gű múlt­ról.”

Párdány templomát is meg lehetne menteniA szak­ér­tők sze­rint mind­há­rom temp­lom műem­lé­ki érté­ket kép­vi­sel. Külö­nö­sen a módo­sit és a német­cser­nye­it emel­het­jük ki: utób­bi érté­kes bel­ső díszí­té­se, neo­klasszi­cis­ta oltá­ra kiemel­ke­dő, az 1911-ben épült módo­si neo­gó­ti­kus Nagy­bol­dog­asszony-temp­lom pedig a Közép-Bán­ság leg­ma­ga­sabb temp­lo­ma. Lebon­tá­su­kat a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye rossz, élet­ve­szé­lyes álla­po­tuk­kal magya­ráz­ta. Ezzel szem­ben a kül­dött­ség rávi­lá­gí­tott, hogy egyik temp­lom sincs vég­ve­szély­ben, csu­pán kar­ban­tar­tás­ra szo­rul­nak.

A magyar dele­gá­ció több­órás tár­gya­lást foly­ta­tott a főpász­tor­ral, aki – miu­tán a magyar állam fel­aján­lot­ta segít­sé­gét – meg­gon­dol­ta magát. A Válasz.hu tudó­sí­tá­sá­ból az is kide­rült, hogy a helyi szerb pol­gár­mes­ter sem értett egyet a német­cser­nyei temp­lom lerom­bo­lá­sá­val. A Tele­ki Lász­ló Ala­pít­vány mun­ka­tár­sai még idén fel fog­ják mér­ni mind­há­rom temp­lo­mot, az állag­meg­óvás mun­ká­la­tai pedig ezt köve­tő­en kez­dőd­het­nek meg.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az aláb­bi köz­le­ményt adta ki az öröm­te­li hír kap­csán:

Közlemény

A mai napon ismét bebi­zo­nyo­so­dott, hogy van értel­me annak a mun­ká­nak, ame­lyet egye­sü­le­tünk tag­jai végez­nek nap mint nap annak a kul­tu­rá­lis örök­ség­nek a meg­óvá­sá­ért és gya­ra­pí­tá­sá­ért, ame­lyet a magyar nép tör­té­nel­me során lét­re­ho­zott. Német­cser­nye, Módos és Pár­dány műem­lé­ki érté­kű temp­lo­mai meg­me­ne­kül­tek az értel­met­len rom­bo­lás­tól. Három egye­di érték­kel nem let­tünk sze­gé­nyeb­bek!

Köszö­ne­tet ille­ti mind­azon kor­mány­za­ti szer­ve­ket és tiszt­ség­vi­se­lő­ket, akik meg­hal­lot­ták han­gun­kat, külö­nö­sen Dió­sze­gi Lász­lót, a Tele­ki Lász­ló Ala­pít­vány igaz­ga­tó­ját; továb­bá köszö­net mon­dunk Dr. Német Lász­ló SVD nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­nek, ami­ért végül a józan ész­re hall­ga­tott.

A három bán­sá­gi temp­lom meg­me­ne­kü­lé­se nagy­sze­rű fej­le­mény. Ez a győ­ze­lem adjon erőt nekünk és bará­ta­ink­nak a foly­ta­tás­hoz!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. augusztus 18.