Antikommunizmus akciócsoport

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge fon­tos cél­já­nak tekin­ti, hogy a magyar nem­ze­tet lel­ki nyo­mo­rú­ság­ba dön­tő kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­rák bűnei ne marad­ja­nak rejt­ve, és a bol­se­vik önkény­ural­mi rend­sze­re­ket kiszol­gá­ló – és ezál­tal a hazát eláru­ló – sze­mé­lyek kul­tu­sza ne legyen meg­en­ge­dett köz­te­rü­le­te­in­ken. Ennek érde­ké­ben fel­lé­pünk a kom­mu­nis­ta bűnök rela­ti­vi­zá­lá­sa ellen, a kom­mu­nis­ta utca­ne­vek lecse­ré­lé­sé­ért és a köz­te­rü­le­te­ken meg­lé­vő, a szov­jet meg­szál­lást és az ellen­ség­gel kol­la­bo­rá­ló szél­ső­sé­ges ter­ro­ris­tá­kat dicső­í­tő emlék­mű­vek eltá­vo­lí­tá­sa érde­ké­ben. Egyet­len magyar gyer­mek se tanul­has­son olyan isko­lá­ban, amit áru­lók­ról, gyil­ko­sok­ról nevez­tek el!

Egye­sü­le­tünk az 1956-os for­ra­da­lom 60. évfor­du­ló­ján, 2016. októ­ber 23. alkal­má­ból hatá­roz­ta el, hogy lét­re­hoz­za Anti­kom­mu­niz­mus akció­cso­port­ját, amely­nek kere­té­ben folya­ma­tos műhely­mun­kát vég­zünk a bol­se­vik örök­ség eltá­vo­lí­tá­sa érde­ké­ben. Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy a kom­mu­nis­ta rend­sze­rek való­sá­gát a jövő nem­ze­dé­kek­nek az okta­tás során és múze­u­mok­ban kell meg­is­mer­ni­ük. Idő­vel sze­ret­nénk az Anti­kom­mu­niz­mus akció­cso­port tevé­keny­sé­gét a hatá­ron túli magyar­lak­ta terü­le­tek­re is kiter­jesz­te­ni.

2012 óta Magyar­or­szá­gon tör­vény mond­ja ki, hogy nem lehet köz­te­rü­le­tet, köz­in­téz­ményt olyan sze­mé­lyek­ről elne­vez­ni, akik a XX. szá­za­di önkény­ural­mi poli­ti­kai rend­sze­rek meg­ala­po­zá­sá­ban, kiépí­té­sé­ben vagy fenn­tar­tá­sá­ban részt vet­tek. Az elne­ve­zés olyan kife­je­zést vagy olyan szer­ve­zet nevét sem visel­he­ti, amely a XX. szá­za­di önkény­ural­mi poli­ti­kai rend­szer­re köz­vet­le­nül utal. Két­ség ese­tén az elne­ve­zés helyén­va­ló­sá­gá­ról a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia fog­lal állást.

Az elmúlt évek­ben a tör­vé­nyi til­tás­nak meg­fe­le­lő­en szá­mos átne­ve­zés­ről hall­hat­tunk, ám meg­döb­ben­tő, hogy még min­dig több száz olyan köz­te­rü­let van, amely a szo­ci­a­liz­mus hőse­i­nek, nem rit­kán tömeg-gyil­ko­sok­nak a kul­tu­szát hir­de­ti. Egye­sü­le­tünk ezt egy kiemel­ten fon­tos szim­bo­li­kus ügy­nek tart-ja, hiszen az utca­ne­ve­ken keresz­tül jelen­leg olyan pél­da­ké­pe­ket állí­tunk a jövő nem­ze­dék elé, akik embe­ri­es­ség elle­ni bűn­tet­te­ket követ­tek el.

Egye­sü­le­tünk tag­jai első lépés­ben nyil­ván­tar­tást készí­te­nek azok­ról a magyar­or­szá­gi utca­ne­vek­ről, ame­lyek a tör­vé­nyi tila­lom hatá­lya alá esnek. A lis­ta össze­ál­lí­tá­sát köve­tő­en köz­ér­de­kű beje­len­tés­té­tel útján fog­juk elér­ni azt, hogy az önkor­mány­za­tok felett tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­tet ellá­tó ható­sá­gi szer­vek szá­mol­ják fel a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra áldo­za­ta­i­nak kegye­le­tét és a nem­ze­ti önér­ze­tün­ket sér­tő álla­po­to­kat.

Amennyiben Ön ismer olyan közterületet vagy közintézményt, amelynek
elnevezése a kommunista diktatúrához köthető, jelezze felénk, és megváltoztatjuk!

Beszámolók

A Tolsz­toj utca töröl­je el a Lukács György utcát!
2017. feb­ru­ár 3.