Hiva­ta­lo­san is lezár­ta a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge idei Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram­ját, amely­nek kere­té­ben jóté­kony­sá­gi estet és ado­mány­gyűj­tést ren­de­zett egy kicsiny kár­pát­al­jai magyar­lak­ta falu, Korl­át­hel­mec óvo­dá­ja szá­má­ra, hogy a szór­vány­ban is meg­ma­rad­jon a magyar szó.

A korláthelmeci óvodások
A korl­át­hel­me­ci óvo­dá­sok

Össze­sen net­tó 1.387.270 forint ado­mány érke­zett, több­sé­ge ban­ki átuta­lás­sal, s csak kisebb része gyűlt össze a már­ci­us­ban Buda­pes­ten, a Duna Palo­tá­ban meg­ren­de­zett jóté­kony­sá­gi esten. Több mint szá­zan küld­tek ado­mányt, a Kár­pát-meden­cén kívül­ről, a nyu­ga­ti emig­rá­ci­ó­ból is érkez­tek fel­aján­lá­sok.

A Hun In Eu Ala­pít­vány nagy­lel­kű fel­aján­lá­sá­nak köszön­he­tő­en az álta­luk biz­to­sí­tott 354 ezer forin­tos jut­ta­tás tel­jes mér­ték­ben fedez­te a prog­ram kiadá­sa­it (ren­dez­vény­költ­sé­gek), így a beér­ke­zett ado­má­nyo­kat tel­jes egé­szé­ben a korl­át­hel­me­ci óvo­da kor­sze­rű­sí­té­sé­re tud­juk fel­aján­la­ni. Az össze­get a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge önerő­ből kiegé­szí­tet­te 1,4 mil­lió forint­ra. Egye­sü­le­tün­ket öröm­mel töl­ti el, hogy ilyen jelen­tős összeg még soha­sem gyűlt össze a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram cél­ja­i­ra.

A támo­ga­tást a korl­át­hel­me­ci új magyar óvo­da kivi­te­le­ző­jé­nek, az Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet­nek fog­juk átad­ni a közel­jö­vő­ben. Ter­mé­sze­te­sen a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a kez­de­mé­nye­zést ezután is figye­lem­mel fog­ja kísér­ni, és a korl­át­hel­me­ci magyar közös­ség­gel is kap­cso­lat­ban marad.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. július 16.