Támogassa a Magyar Patrióták Közösségének munkáját!

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét lel­kes anya­or­szá­gi és hatá­ron túli magyar fia­ta­lok, nem­ze­ti érzel­mű hon­pol­gá­rok ala­pí­tot­ták. Költ­ség­ve­té­si támo­ga­tás­ban alig-alig része­sü­lünk, gaz­da­sá­gi érde­kelt­sé­gek nem áll­nak mögöt­tünk. Iro­dát nem tar­tunk fenn és fize­tett alkal­ma­zot­ta­kat sem fog­lal­koz­ta­tunk.

Arra kér­jük, hogy aki egyet­ért cél­ja­ink­kal, lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten támo­gas­sa a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét! Nem csak anya­gi­ak­ra van szük­sé­günk. Min­den­na­pi fel­aján­lá­sok­tól kezd­ve (pl. köny­vek) az akti­vis­ta­mun­ká­ig sok­fé­le módon lehet segí­te­ni csa­pa­tunk szol­gá­la­tát.

Adományozás banki átutalással

Kér­jük, támo­gas­sa műkö­dé­sün­ket! Küld­jön ado­mányt bank­szám­lánk­ra, hogy érték­men­tő mun­kán­kat tovább foly­tat­has­suk!

  • Ked­vez­mé­nye­zett neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
  • Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966

Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB 

Köszönjük segítségét!