Támogassa a Magyar Patrióták Közösségének munkáját!

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét több­nyi­re lel­kes fia­ta­lok, egy­sze­rű, nem­ze­ti érzel­mű hon­pol­gá­rok ala­pí­tot­ták. Költ­ség­ve­té­si támo­ga­tást nem kapunk, gaz­da­sá­gi vagy poli­ti­kai érde­kelt­sé­gek sem áll­nak a hátunk mögött. Gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­tat­ha­tunk, iro­dánk nincs, ter­mé­sze­te­sen fize­tett alkal­ma­zot­ta­kat sem fog­lal­koz­ta­tunk.

Aki egyet­ért cél­ja­ink­kal, lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten támo­gas­sa a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét! Nem csak anya­gi­ak­ra van szük­sé­günk. A hasz­nos taná­csok­tól kezd­ve a prak­ti­kus ado­má­nyo­kon át (pl. köny­vek) az akti­vis­ta­mun­ká­ig bár­mi­vel lehet segí­te­ni min­ket.

Adományozás banki átutalással

Kér­jük, támo­gas­sa műkö­dé­sün­ket! Küld­jön ado­mányt bank­szám­lánk­ra, hogy érték­men­tő mun­kán­kat tovább foly­tat­has­suk!

  • Ked­vez­mé­nye­zett neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
  • Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966

Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB 

Köszönjük segítségét!