Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Elfogadva az elnökség 62/2017. (X. 5.) sz. elnökségi határozatával

1.§
[Alap­ve­tő ren­del­ke­zé­sek]

(1) Jelen adat­vé­del­mi és adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat (a továb­bi­ak­ban: Sza­bály­zat) rög­zí­ti a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge (továb­bi­ak­ban: Adat­ke­ze­lő) mint adat­ke­ze­lő által alkal­ma­zott adat­vé­del­mi és -keze­lé­si sza­bá­lyo­kat, ame­lye­ket magá­ra néz­ve köte­le­ző­nek ismer el, továb­bá ame­lyek alap­ján adat­ke­ze­lé­si tevé­keny­sé­ge­it kifej­ti.
(2) Az Adat­ke­ze­lő min­den elvár­ha­tó módon védi az álta­lá­nos és pár­to­ló tagok, a hír­le­vél­re és tema­ti­kus petí­ci­ók­ra regiszt­rál­tak, vala­mint a támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­it.
(3) Az Adat­ke­ze­lő – a ható­ság eljá­rá­sát kivé­ve – nem továb­bít és nem ad át más sze­mély vagy szer­ve­zet részé­re álta­la kezelt sze­mé­lyes ada­tot.

2.§
[Az Adat­ke­ze­lő]

(1) Az Adat­ke­ze­lő címe: H-1222 Buda­pest XXII. ker., Komá­ro­mi út 13/B.
(2) Az Adat­ke­ze­lő elekt­ro­ni­kus elér­he­tő­sé­ge: info@magyarpatriotak.hu
(3) Hon­lap címe: https://magyarpatriotak.hu

3.§
[Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja]

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény (továb­bi­ak­ban: Infotv.) ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en keze­li a tagok és támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­it. Az Adat­ke­ze­lő elkö­te­le­zett a tagok és támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­i­nak védel­mé­ben, továb­bá kiemel­ten fon­tos­nak tart­ja a fel­hasz­ná­lók infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jogá­nak tisz­te­let­ben tar­tá­sát.

4.§
[A kezelt sze­mé­lyes ada­tok köre, az adat­ke­ze­lé­sek cél­jai, és az adat­ke­ze­lé­sek idő­tar­ta­ma]

(1) A sze­mé­lyes ada­to­kat az Adat­ke­ze­lő az Infotv. 3. § (1) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján kezel­he­ti. A kezelt ada­tok köre a regiszt­rált fel­hasz­ná­lók által a regiszt­rá­ció során meg­adott szük­sé­ges ada­to­kat fog­lal­ja magá­ban: név, elér­he­tő­ség (tele­fon, email), lakó­hely, szü­le­té­si hely és idő.
(2) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kezelt, az érin­tett által meg­adott sze­mé­lyes ada­tok köre a külön­bö­ző célok­hoz kap­cso­ló­dó­an elté­rő lehet. A jelen Sza­bály­zat­ban fel­so­rolt sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez min­den eset­ben az Infotv. 4. § (2) bekez­dé­sé­vel össz­hang­ban elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa. A sze­mé­lyes ada­tok fel­hasz­ná­lá­sa cél­hoz kötött, amit tema­ti­kus petí­ci­ók ese­té­ben a petí­ció szö­ve­gé­hez fűzött adat­vé­del­mi zára­dék tar­tal­maz.
(3) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a kezelt sze­mé­lyes ada­to­kat a követ­ke­ző célok érde­ké­ben és ide­ig hasz­nál­hat­ja fel:

a) Álta­lá­nos, illet­ve pár­to­ló tag­ság­ba tör­té­nő tag­fel­vé­te­li eljá­rás lebo­nyo­lí­tá­sa, így az eljá­rás meg­szer­ve­zé­se, a jelent­ke­zé­sek elbí­rá­lá­sa, koc­ká­za­tok mér­le­ge­lé­se, hát­tér­el­len­őr­zés vég­zé­se, az eljá­rás ered­mé­nyé­nek jelent­ke­ző­vel való köz­lé­se és a jelent­ke­ző­vel való kap­cso­lat­tar­tás. Az Adat­ke­ze­lő a jelent­ke­ző sze­mé­lyes ada­ta­it az adott jelent­ke­ző tag­fel­vé­te­li eljá­rá­sá­nak lezá­ru­lá­sá­ig keze­li.
b) Az álta­lá­nos és a külön­le­ges (tema­ti­kus) hír­le­ve­lek, vala­mint a Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­já­nak meg­kül­dé­se a hír­le­vél­re vagy petí­ci­ó­ra fel­irat­ko­zók részé­re tör­té­nik, a fel­irat­ko­zás során meg­je­lölt cél sze­rint. Az ada­tok keze­lé­se addig tart, amíg az érin­tett (fel­irat­ko­zó) a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét nem kéri. A hír­le­vél­ről a fel­hasz­ná­ló bár­mi­kor leirat­koz­hat a hír­le­vél­ben talál­ha­tó leirat­ko­zás lin­ken keresz­tül.
c) Támo­ga­tók és szim­pa­ti­zán­sok nyil­ván­tar­tá­sa és sze­mé­lyes ada­ta­ik keze­lé­se addig tart, amíg az érin­tett a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét nem kéri.
d) Az egye­sü­let ren­dez­vé­nye­in a részt­ve­vők által önkén­te­sen meg­adott sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se addig tart, amíg az érin­tett a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét nem kéri.

5.§
[Hoz­zá­fé­rés a sze­mé­lyes ada­tok­hoz]

(1) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnö­ke és az egye­sü­let álta­la írás­ban fel­kért más, meg­bíz­ha­tó tag­ja (adat­fel­dol­go­zó) fér­het hoz­zá az érin­tett által meg­adott sze­mé­lyes ada­tok­hoz.
(2) Az (1) bekez­dés­ben meg­je­lölt sze­mé­lyek a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kezelt sze­mé­lyes ada­to­kat meg­is­mer­he­tik, rend­sze­rez­he­tik, követ­kez­te­té­se­ket von­hat­nak le belő­lük, de kizá­ró­lag a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge érde­ké­ben és az elnök uta­sí­tá­sai alap­ján. A Sza­bály­zat­tól elté­rő, csa­lárd adat­ke­ze­lés az adat­fel­dol­go­zó­val szem­ben bün­te­tő­el­já­rást von maga után.

6.§
[Az érin­tett jogai]

(1) Az Infotv. alap­ján az érin­tett tájé­koz­ta­tást kér­het az Adat­ke­ze­lő által kezelt sze­mé­lyes ada­ta­i­ra, azok for­rá­sá­ra, az adat­ke­ze­lés cél­já­ra, jog­alap­já­ra, idő­tar­ta­má­ra, az eset­le­ges adat­fel­dol­go­zók nevé­re és címé­re, az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tevé­keny­sé­gek­re vonat­ko­zó­an.
(2) Az érin­tett a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en til­ta­koz­hat sze­mé­lyes ada­tá­nak keze­lé­se ellen, vala­mint lehe­tő­sé­ge van a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ci­ós Ható­ság­nál tett beje­len­tés­sel a Ható­ság vizs­gá­la­tát kez­de­mé­nyez­ni arra hivat­ko­zás­sal, hogy sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban jog­sé­re­lem követ­ke­zett be, vagy annak köz­vet­len veszé­lye fenn áll.

7.§
[Záró ren­del­ke­zé­sek]

(1) Ez a hatá­ro­zat 2017. októ­ber 6-án lép hatály­ba.
(2) Hatá­lyát vesz­ti az adat­vé­del­mi sza­bály­zat­ról szó­ló 15/2014. (IX. 23.) elnök­sé­gi hatá­ro­zat.
(3) A jelen Sza­bály­zat­ban nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­ben az Infotv. ren­del­ke­zé­sei irány­adó­ak.
(4) A Sza­bály­za­tot az egye­sü­let hon­lap­ján is köz­zé kell ten­ni, hogy azt bár­ki meg­is­mer­hes­se.

Az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény itt olvas­ha­tó: Nem­ze­ti Jog­sza­bály­tár (www.njt.hu)