Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Elfogadva az elnökség 12/2018. (V. 25.) sz. elnökségi határozatával

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge Elnök­sé­ge elis­mer­ve és mél­tá­nyol­va az állam­pol­gá­rok mind­azon joga­it, ame­lyek sze­mé­lyes ada­ta­ik védel­mé­hez fűződ­nek, tisz­te­let­ben tart­va a sze­mé­lyes ada­tok védel­mét sza­bá­lyo­zó jog­sza­bá­lyok, így külö­nö­sen az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács (EU) 2016/679 ren­de­le­te (a továb­bi­ak­ban: GDPR), vala­mint az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény (továb­bi­ak­ban: Infotv.) ren­del­ke­zé­se­it, az Alap­sza­bály 15. cikk (5) bekez­dé­sé­nek k) pont­já­ban kapott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, az Ügy­rend­ről szó­ló 1/2017. (I. 28.) eln. sz. hatá­ro­zat 16. § (1) bekez­dés a) pont­já­nak meg­fe­le­lő­en, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által a sze­mé­lyes ada­tok védel­me érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­se­i­nek jegyé­ben az aláb­bi Adat­vé­del­mi Sza­bály­za­tot fogad­ja el.

1.§
[Alap­ve­tő ren­del­ke­zé­sek]

(1) Az Adat­vé­del­mi Sza­bály­zat (a továb­bi­ak­ban: Sza­bály­zat) hatá­lya kiter­jed az Egye­sü­let mind­azon eljá­rá­sa­i­ra, ame­lyek sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­vel jár­nak.

(2) Jelen Sza­bály­zat rög­zí­ti a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge mint adat­ke­ze­lő (továb­bi­ak­ban: Adat­ke­ze­lő) által alkal­ma­zott adat­vé­del­mi és adat­ke­ze­lé­si elő­írá­so­kat, ame­lye­ket magá­ra néz­ve köte­le­ző­nek ismer el, továb­bá ame­lyek alap­ján adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­ge­it kifej­ti.

(3) E Sza­bály­zat alkal­ma­zá­sá­ban:

a) „adat­fel­dol­go­zó”: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély vagy bár­mely egyéb szerv, amely az Adat­ke­ze­lő nevé­ben sze­mé­lyes ada­to­kat kezel;

b) „adat­ke­ze­lés”: a sze­mé­lyes ada­to­kon vagy adat­ál­lo­má­nyo­kon auto­ma­ti­zált vagy nem auto­ma­ti­zált módon vég­zett bár­mely műve­let vagy műve­le­tek összes­sé­ge, így a gyűj­tés, rög­zí­tés, rend­sze­re­zés, tago­lás, táro­lás, átala­kí­tás vagy meg­vál­toz­ta­tás, lekér­de­zés, bete­kin­tés, fel­hasz­ná­lás, köz­lés, továb­bí­tás, ter­jesz­tés vagy egyéb módon tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel útján, össze­han­go­lás vagy össze­kap­cso­lás, kor­lá­to­zás, tör­lés, illet­ve meg­sem­mi­sí­tés;

c) „az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa”: az érin­tett aka­ra­tá­nak önkén­tes, konk­rét és meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­son ala­pu­ló és egy­ér­tel­mű kinyil­vá­ní­tá­sa, amellyel az érin­tett alá­írá­sá­val vagy a meg­erő­sí­tést fél­re­ért­he­tet­le­nül kife­je­ző egyéb cse­le­ke­det útján (pl. fel­irat­ko­zás inter­ne­tes felü­le­ten) jel­zi, hogy bele­egye­zé­sét adja az őt érin­tő sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez;

d) „érin­tett”: az Egye­sü­let álta­lá­nos, pár­to­ló és tisz­te­let­be­li tag­jai, vala­mint a regiszt­rált fel­hasz­ná­lók, akik­nek sze­mé­lyes ada­ta­it az Adat­ke­ze­lő keze­li;

e) „regiszt­rált fel­hasz­ná­ló”: az Egye­sü­let hír­le­ve­lé­re és az Egye­sü­let által indí­tott tema­ti­kus petí­ci­ók­ra fel­irat­ko­zott sze­mé­lyek, vala­mint az inter­ne­ten vagy a ren­dez­vé­nyek során űrlap kitöl­té­se útján regiszt­rált támo­ga­tók;

f) „sze­mé­lyes adat”: az érin­tett­re vonat­ko­zó bár­mely infor­má­ció, amely alap­ján azo­no­sít­ha­tó a ter­mé­sze­tes sze­mély, pél­dá­ul név, szám, online azo­no­sí­tó;

g) „tag”: az a ter­mé­sze­tes sze­mély, aki a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge álta­lá­nos tag­ja, pár­to­ló tag­ja vagy tisz­te­let­be­li tag­ja.

2.§
[Alap­el­vek]

(1) Az Adat­ke­ze­lő elkö­te­le­zett a tagok és támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­i­nak védel­me mel­lett, továb­bá kiemel­ten fon­tos­nak tart­ja a fel­hasz­ná­lók infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jogá­nak tisz­te­let­ben tar­tá­sát. E meg­győ­ző­dé­se jegyé­ben elis­me­ri és tisz­te­let­ben tart­ja a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re vonat­ko­zó álta­lá­nos alap­el­ve­ket.

(2) Az alap­el­vek­nek meg­fe­le­lő­en,

a) a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sét jog­sze­rű­en és tisz­tes­sé­ge­sen, vala­mint az érin­tett szá­má­ra átlát­ha­tó módon kell végez­ni (jog­sze­rű­ség, tisz­tes­sé­ges eljá­rás és átlát­ha­tó­ság elve);

b) a sze­mé­lyes ada­tok gyűj­té­se csak meg­ha­tá­ro­zott, egy­ér­tel­mű és jog­sze­rű cél­ból tör­tén­het, és azo­kat nem lehet ezek­kel a célok­kal össze nem egyez­tet­he­tő módon kezel­ni (cél­hoz kötött­ség elve);

c) a kezelt sze­mé­lyes ada­tok az adat­ke­ze­lés cél­jai szem­pont­já­ból szük­sé­ge­sek, meg­fe­le­lő­ek és rele­ván­sak (adat­ta­ka­ré­kos­ság elve);

d) a sze­mé­lyes ada­tok pon­to­sak és nap­ra­ké­szek (pon­tos­ság elve);

e) a sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sá­nak olyan for­má­ban kell tör­tén­nie, amely az érin­tet­tek azo­no­sí­tá­sát csak a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se cél­ja­i­nak eléré­sé­hez szük­sé­ges ide­ig teszi lehe­tő­vé (kor­lá­to­zott tárol­ha­tó­ság elve);

f) a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sét oly módon kell végez­ni, hogy meg­fe­le­lő tech­ni­kai vagy szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­sek alkal­ma­zá­sá­val biz­to­sít­va legyen a sze­mé­lyes ada­tok meg­fe­le­lő biz­ton­sá­ga, az ada­tok jogo­su­lat­lan vagy jog­el­le­nes keze­lé­sé­vel, vélet­len elvesz­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy káro­so­dá­sá­val szem­be­ni védel­met is ide­ért­ve (integ­ri­tás és bizal­mas jel­leg elve).

g) az Adat­ke­ze­lő fele­lős az a)-f) pon­tok­ban fog­lalt alap­el­vek­nek való meg­fe­le­lé­sért, továb­bá képes e meg­fe­le­lés iga­zo­lá­sá­ra (elszá­mol­tat­ha­tó­ság elve).

(3) Az Adat­ke­ze­lő min­den elvár­ha­tó módon védi az érin­tet­tek sze­mé­lyes ada­ta­it. Az Adat­ke­ze­lő – a ható­ság eljá­rá­sát kivé­ve – nem továb­bít és nem ad át más sze­mély vagy szer­ve­zet részé­re álta­la kezelt sze­mé­lyes ada­tot.

(4) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ját a regiszt­rá­ci­ós felü­le­ten elhe­lye­zett, a fel­hasz­ná­ló által elfo­ga­dott adat­vé­del­mi zára­dék jelö­li meg.

3.§
[Az Adat­ke­ze­lő]

(1) Az adat­ke­ze­lő az adat­ke­ze­lés jel­le­ge, ható­kö­re, körül­mé­nyei és cél­jai, vala­mint a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek joga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra jelen­tett, vál­to­zó való­szí­nű­sé­gű és súlyos­sá­gú koc­ká­zat figye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­se­ket hajt vég­re annak biz­to­sí­tá­sa és bizo­nyí­tá­sa cél­já­ból, hogy a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se a jog­sza­bá­lyok­kal össz­hang­ban tör­té­nik. Eze­ket az intéz­ke­dé­se­ket az adat­ke­ze­lő felül­vizs­gál­ja és szük­ség ese­tén nap­ra­késszé teszi.

(2) A Sza­bály­za­tot az Adat­ke­ze­lő az (1) bekez­dés­ben emlí­tett intéz­ke­dé­sek része­ként alkal­maz­za.

(3) Az Adat­ke­ze­lő kap­cso­la­ti ada­tai e Sza­bály­zat vonat­ko­zá­sá­ban:

a) szék­he­lye: H-1119 Buda­pest, Bárt­fai u. 22. 2/2.;

b) pos­ta­cí­me: H-1222 Buda­pest XXII. ker., Komá­ro­mi út 13/B.;

c) adó­szá­ma: 18619483–1-43;

d) nyil­ván­tar­tá­si szá­ma: 01–02–0015490;

e) elekt­ro­ni­kus elér­he­tő­sé­ge: info@magyarpatriotak.hu;

f) hon­lap­ja: https://magyarpatriotak.hu

4.§
[Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja]

(1) Az Adat­ke­ze­lő a 2. §-ban ismer­te­tett alap­el­vek­re és a jog­sza­bá­lyok elő­írá­sa­i­ra tekin­tet­tel, az érin­tett önkén­tes aka­ra­tá­ból faka­dó hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján (jog­alap), Alap­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott cél­ja­i­nak elő­moz­dí­tá­sa és a magyar nem­zet szol­gá­la­ta érde­ké­ben kezel sze­mé­lyes ada­to­kat.

(2) A jog­alap nél­kü­li adat­ke­ze­lés tilos.

5.§
[A kezelt sze­mé­lyes ada­tok köre, az adat­ke­ze­lé­sek cél­jai és az adat­ke­ze­lé­sek idő­tar­ta­ma]

(1) A kezelt ada­tok köre – az adat­ta­ka­ré­kos­ság elvé­re figye­lem­mel – a regiszt­rált fel­hasz­ná­lók által a regiszt­rá­ció során meg­adott szük­sé­ges ada­to­kat fog­lal­hat­ja magá­ban: név, elér­he­tő­ség (tele­fon, email), lakó­hely, szü­le­té­si hely és idő. Az Egye­sü­let álta­lá­nos, pár­to­ló és tisz­te­let­be­li tag­ja­i­nak az Adat­ke­ze­lő által kezelt sze­mé­lyes ada­ta­i­nak köré­ről a tag­fel­vé­te­li eljá­rás­ról szó­ló elnök­sé­gi hatá­ro­zat ren­del­ke­zik.

(2) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a kezelt sze­mé­lyes ada­to­kat a követ­ke­ző célok érde­ké­ben és ide­ig hasz­nál­hat­ja fel:

a) Álta­lá­nos, illet­ve pár­to­ló tag­ság­ba jelent­ke­ző sze­mé­lyek ese­té­ben a tag­fel­vé­te­li eljá­rás lebo­nyo­lí­tá­sá­nak tel­jes idő­tar­ta­ma alatt, ami magá­ban fog­lal­ja az eljá­rás meg­szer­ve­zé­se, a jelent­ke­zé­sek elbí­rá­lá­sa, koc­ká­za­tok mér­le­ge­lé­se, hát­tér­el­len­őr­zés vég­zé­se, az eljá­rás ered­mé­nyé­nek jelent­ke­ző­vel való köz­lé­se és a jelent­ke­ző­vel való kap­cso­lat­tar­tás idő­tar­ta­mát. Az Adat­ke­ze­lő a jelent­ke­ző sze­mé­lyes ada­ta­it az adott jelent­ke­ző tag­fel­vé­te­li eljá­rá­sá­nak lezá­ru­lá­sá­ig keze­li.

b) Az álta­lá­nos, pár­to­ló és tisz­te­let­be­li tagok sze­mé­lyes ada­ta­it a tag­sá­gi jog­vi­szo­nyuk meg­szű­né­sét köve­tő tíz évig, amennyi­ben az érin­tett ada­ta­i­nak vég­le­ges tör­lé­sét előbb nem kéri.

c) A regiszt­rált fel­hasz­ná­lók részé­re az egye­sü­let tár­sa­dal­mi fel­hí­vá­sa­i­nak, köz­ér­de­kű köz­le­mé­nye­i­nek, hír­le­ve­le­i­nek a meg­kül­dé­sé­re, a fel­irat­ko­zás során meg­je­lölt cél sze­rint. Az ada­tok keze­lé­se addig tart, amíg az érin­tett (fel­irat­ko­zó) a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét nem kéri (leirat­ko­zás). A hír­le­vél­ről a fel­hasz­ná­ló bár­mi­kor, meg­kö­té­sek nél­kül leirat­koz­hat a hír­le­vél­ben talál­ha­tó leirat­ko­zá­si lin­ken keresz­tül. Regiszt­rált támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­se addig tart, amíg az érin­tett a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét nem kéri.

(3) Az Adat­ke­ze­lő köte­les arra, hogy az érin­tett­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül töröl­je, ha az aláb­bi indo­kok vala­me­lyi­ke fenn­áll:

a) a sze­mé­lyes ada­tok­ra már nincs szük­ség abból a cél­ból, amely­ből azo­kat gyűj­töt­ték vagy kezel­ték;

b) az érin­tett vissza­von­ja az adat­ke­ze­lés alap­ját képe­ző hoz­zá­já­ru­lá­sát, és az adat­ke­ze­lés­nek nincs más jog­alap­ja;

c) az érin­tett til­ta­ko­zik az adat­ke­ze­lés ellen;

d) a sze­mé­lyes ada­to­kat jog­el­le­ne­sen kezel­ték;

e) a sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő­re alkal­ma­zan­dó jog­sza­bály­ban elő­írt jogi köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sé­hez töröl­ni kell.

6.§
[Hoz­zá­fé­rés a sze­mé­lyes ada­tok­hoz]

(1) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnö­ke és az Egye­sü­let álta­la fel­kért, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge írás­be­li adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­za­tot (1. sz. mel­lék­let) tett álta­lá­nos tag­ja (adat­ke­ze­lé­si meg­bí­zott) ren­del­ke­zik hoz­zá­fé­rés­sel az érin­tet­tek által meg­adott sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez, fel­dol­go­zá­sá­hoz. Nem köte­les adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­za­tot ten­ni, akit az Alap­sza­bály jogo­sít fel sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re, amennyi­ben az adat­ke­ze­lés nem ter­jesz­ke­dik túl az Alap­sza­bály­ban meg­ál­la­pí­tott fel­adat- és hatás­kö­rén.

(2) Az (1) bekez­dés­ben meg­je­lölt sze­mé­lyek – titok­tar­tá­si köte­le­zett­sé­gük tuda­tá­ban – a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kezelt sze­mé­lyes ada­to­kat meg­is­mer­he­tik, rend­sze­rez­he­tik, követ­kez­te­té­se­ket von­hat­nak le belő­lük, de kizá­ró­lag a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge érde­ké­ben és az elnök uta­sí­tá­sai alap­ján. A Sza­bály­zat­tól elté­rő, csa­lárd adat­ke­ze­lés az adat­ke­ze­lé­si meg­bí­zot­tal szem­ben bün­te­tő­el­já­rást von maga után.

7.§
[Az érin­tett jogai]

(1) Az érin­tett tájé­koz­ta­tást kér­het az Adat­ke­ze­lő által kezelt sze­mé­lyes ada­ta­i­ra, azok for­rá­sá­ra, az adat­ke­ze­lés cél­já­ra, jog­alap­já­ra, idő­tar­ta­má­ra, az eset­le­ges adat­fel­dol­go­zók nevé­re és címé­re, az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tevé­keny­sé­gek­re vonat­ko­zó­an.

(2) Az érin­tett kér­he­ti az Adat­ke­ze­lő által kezelt sze­mé­lyes ada­ta­i­nak helyes­bí­té­sét.

(3) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge biz­to­sít­ja vala­mennyi érin­tett szá­má­ra a GDPR 17. cik­ké­ben meg­ha­tá­ro­zott elfe­led­te­tés­hez való jogot. Az érin­tett kéré­sé­re az Adat­ke­ze­lő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül tör­li a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat.

(4) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tisz­te­let­ben tart­ja az érin­tet­tek­nek mind­azon joga­it, melyek e Sza­bály­zat­ban nin­cse­nek ugyan neve­sít­ve, de a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok tar­tal­maz­nak.

8.§
[Az adat­fel­dol­go­zó]

(1) Az Adat­ke­ze­lő az ada­tok keze­lé­sé­re kizá­ró­lag olyan adat­fel­dol­go­zó­kat vehet igény­be, ame­lyek meg­fe­le­lő garan­ci­á­kat nyúj­ta­nak az adat­ke­ze­lés jog­sza­bá­lyi köve­tel­mé­nye­i­nek való meg­fe­le­lé­sét és az érin­tet­tek joga­i­nak védel­mét biz­to­sí­tó, meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­sek vég­re­haj­tá­sá­ra.

(2) Az adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lő elő­ze­te­sen írás­ban tett ese­ti vagy álta­lá­nos fel­ha­tal­ma­zá­sa nél­kül továb­bi adat­fel­dol­go­zót nem vehet igény­be.

(3) Az adat­fel­dol­go­zó által vég­zett adat­ke­ze­lést a magyar jog alap­ján lét­re­jött olyan – az adat­ke­ze­lés tár­gyát, idő­tar­ta­mát, jel­le­gét és cél­ját, a sze­mé­lyes ada­tok típu­sát, az érin­tet­tek kate­gó­ri­á­it, vala­mint az adat­ke­ze­lő köte­le­zett­sé­ge­it és joga­it meg­ha­tá­ro­zó – szer­ző­dés­nek kell sza­bá­lyoz­nia, amely köti az adat­fel­dol­go­zót az Adat­ke­ze­lő­vel szem­ben. A szer­ző­dés külö­nö­sen elő­ír­ja, hogy az adat­fel­dol­go­zó:

a) a sze­mé­lyes ada­to­kat kizá­ró­lag az Adat­ke­ze­lő írás­be­li uta­sí­tá­sai alap­ján keze­li;

b) biz­to­sít­ja azt, hogy a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re fel­jo­go­sí­tott sze­mé­lyek titok­tar­tá­si köte­le­zett­sé­get vál­lal­nak vagy jog­sza­bá­lyon ala­pu­ló meg­fe­le­lő titok­tar­tá­si köte­le­zett­ség alatt áll­nak;

c) meg­hoz­za a GDPR 32. cik­ké­ben elő­írt intéz­ke­dé­se­ket;

d) tisz­te­let­ben tart­ja a továb­bi adat­fel­dol­go­zó igény­be­vé­te­lé­re vonat­ko­zó­an a Sza­bály­zat­ban és a jog­sza­bá­lyok­ban elő­írt fel­té­te­le­ket;

e) az adat­ke­ze­lés jel­le­gé­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­sek­kel a lehet­sé­ges mér­ték­ben segí­ti az Adat­ke­ze­lőt abban, hogy tel­je­sí­te­ni tud­ja köte­le­zett­sé­gét az érin­tett joga­i­nak gya­kor­lá­sá­hoz kap­cso­ló­dó kérel­mek meg­vá­la­szo­lá­sa tekin­te­té­ben;

f) segí­ti az Adat­ke­ze­lőt a GDPR 32–36. cikk sze­rin­ti köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­sé­ben, figye­lem­be véve az adat­ke­ze­lés jel­le­gét és az adat­fel­dol­go­zó ren­del­ke­zé­sé­re álló infor­má­ci­ó­kat;

g) az adat­ke­ze­lé­si szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­nak befe­je­zé­sét köve­tő­en az Adat­ke­ze­lő dön­té­se alap­ján min­den sze­mé­lyes ada­tot töröl vagy vissza­jut­tat az adat­ke­ze­lő­nek, és tör­li a meg­lé­vő máso­la­to­kat, kivé­ve, ha az uni­ós vagy a tag­ál­la­mi jog az sze­mé­lyes ada­tok táro­lá­sát írja elő;

h) az Adat­ke­ze­lő ren­del­ke­zé­sé­re bocsát min­den olyan infor­má­ci­ót, amely az e cikk­ben meg­ha­tá­ro­zott köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­sé­nek iga­zo­lá­sá­hoz szük­sé­ges, továb­bá amely lehe­tő­vé teszi és elő­se­gí­ti az Adat­ke­ze­lő által vagy az álta­la meg­bí­zott más ellen­őr által vég­zett audi­to­kat, bele­ért­ve a hely­szí­ni vizs­gá­la­to­kat is. Az adat­fel­dol­go­zó hala­dék­ta­la­nul tájé­koz­tat­ja az Adat­ke­ze­lőt, ha úgy véli, hogy annak vala­mely uta­sí­tá­sa jog­sér­tő.

(4) A (3) bekez­dés­ben emlí­tett szer­ző­dést írás­ba kell fog­lal­ni, ide­ért­ve az elekt­ro­ni­kus for­má­tu­mot is. A szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re az Adat­ke­ze­lő részé­ről az elnök jogo­sult.

(5) A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge részé­re a hír­le­vél­kül­dést meg­bí­zás útján a Lis­ta­Mes­ter online hír­le­vél­kül­dő szol­gál­ta­tás üze­mel­te­tő­je biz­to­sít­ja. Az adat­fel­dol­go­zó ada­tai:

a) név: Bit­hu­szá­rok Szá­mí­tás­tech­ni­kai és Szol­gál­ta­tó Beté­ti Tár­sa­ság (BITHUSZÁROK BT.);

b) szék­hely: 2051 Bia­tor­bágy, Dam­ja­nich utca 8.;

c) kép­vi­se­lő neve: Mize­ra Ferenc ügy­ve­ze­tő;

d) cég­jegy­zék­szám: 13–06-065996;

e) sta­tisz­ti­kai szám­jel: 21158218–7220-212–01;

f) adó­szám: 21158218–2-13;

g) e-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu.

Budapest, 2018. május 25.
Magyar Patrióták Közössége